Postup při podávání návrhů

1      Jak obecně vyplňovat návrhy projektů

Stěžejními dokumenty pro podávání návrhů projektů ve FN Plzeň jsou:

SME/2/006       Programové grantové projekty výzkumu a vývoje FN Plzeň

SME/2/008       Institucionální výzkum Fakultní nemocnice Plzeň

1.1     Granty

Záměr podat návrh grantu (jako řešitel i spoluřešitel) je nutno oznámit NVV. K oznámení je potřeba připojit vyplněný formulář FN/0400        Příloha k žádosti o přidělení programového projektu (grantu) a krátkou anotaci k podávanému projektu. Útvar NVV vydá stanovisko do tří pracovních dnů, popřípadě si vyžádá od navrhovatele doplnění. Informaci o novém návrhu předá EO a OPPM. Formulář FN/0400 je opatřen podpisem NVV a předán zpět navrhovateli.

 Dále se podání projektu řídí zadávací dokumentací příslušné grantové agentury a podání návrhu pokračuje v součinnosti s útvary OPPM, EO a NVV.

 Po schválení návrhu projektu NVV je nezbytné zažádat o schválení etickou komisi. K tomu je potřeba vyplnit FN/1251 – Žádost o vydání souhlasného stanoviska a předvyplnit FN/1252 – Rozhodnutí etické komise. Tyto tři formuláře spolu s veškerou požadovanou dokumentací zaslat elektronicky na sekretariát Oddělení klinické farmakologie (kopii je potřeba předat útvaru NVV – elektronicky).

 

1.2     Projekty institucionálního výzkumu

 Vyplnit ve stanovené lhůtě (stanovuje NVV) následující formuláře:

FN/0400           Příloha k žádosti o přidělení programového projektu (grantu) spolu s krátkou anotací k podávanému projektu.

FN/1054           Návrh projektu institucionálního výzkumu

FN/0427           Seznam zaměstnanců FN Plzeň podílejících se na řešení výzkumu (tento dokument je potřeba aktualizovat během roku, pokud dojde k personální změně v řešitelském týmu)

 Tyto dokumenty zaslat útvaru NVV (elektronicky). Stanovisko vedení FN Plzeň bude vydáno v předem stanoveném termínu.

 K návrhu projektu je nezbytné připojit rozhodnutí etické komise (EK).

1.3     Rozhodnutí etické komise

Předpokladem pro vydání rozhodnutí EK je zaslání dokumentace podle formuláře FN/1251 – Žádost o vydání souhlasného stanoviska a předvyplnit FN/1252 – Rozhodnutí etické komise. Tyto formuláře spolu s veškerou požadovanou dokumentací (uvedenou ve FN/1251) zaslat elektronicky na sekretariát Oddělení klinické farmakologie (kopii je potřeba předat útvaru NVV – elektronicky).

Rozhodnutí EK je vydáno ve třech originálech. Jeden odeslán navrhovateli, druhý archivován v sekretariátu NVV a třetí archivován v sekretariátu EK.

 

1.4     Podmínky hodnocení projektu

1.4.1    Hodnocení grantů

Vždy při vypracovávání návrhu grantového projektu je třeba ověřit, zda je projekt v souladu se způsobem hodnocení uvedeném v zadávací dokumentaci.

1.4.2    Hodnocení návrhu projektu institucionálního výzkumu

Při hodnocení kvality a úrovně navrhovaného projektu se posuzuje:

1)Cíle projektu

 • Aktuálnost problematiky
 • Soulad s prioritami výzkumu rezortu zdravotnictví pro období 2020- 2027
 •             Soulad s prioritami výzkumu FN Plzeň a center
 • Posouzení, zda se jedná o multioborovou studii
 • Posouzení, zda se jedná o multicentitricku studii
 • Předpokládaná zahraniční spolupráce
 • Kvalita formulování cílů
 • Soulad mezi plánovanými cíli a navrženými výstupy
 • Návaznost na předchozí výzkum
 • Existence pilotní studie

2) Složení řešitelského týmu

 • Kvalifikační předpoklady členů řešitelského týmu
 • Zkušenosti s výzkumem, publikační činnost, účast na grantových projektech
 • Počet výzkumných pracovníků do 35 let
 • Počet studentů PGS
 • Počet post-doktorandů (osoby do 5 let po obhájení PGS

3) Metodika výzkumu

 • Připravenost pracoviště – přístrojové vybavení
 • Zavedené metodiky
 • Definování vyšetřovaného a kontrolního souboru a zda navrhovaná velikost souboru je dostatečná
 • Optimálnost navrženého statistického hodnocení

4) Výstupy

 • Rozsah výstupů
 • Souvislost výstupů s rutinní praxí / diagnostické, léčebné algoritmy
 • Kvalita navrhovaných publikačních výstupů

 

1.4.3 Hodnocení plnění výzkumného projektu

Jednotlivé výzkumné úkoly institucionálního výzkumu jsou hodnoceny každoročně na základě průběžných zpráv. Hlavní řešitel zašle zprávu elektronicky útvaru NVV. K tomuto účelu slouží formulář FN/1055 - Průběžná/Závěrečná zpráva k institucionálnímu výzkumu FN Plzeň.

 Hodnotící kritéria

Výstupy

-      Doporučený postup – algoritmus pro prevenci, pro diagnostiku, léčbu

-      Publikační činnost – hodnoceno na základě Impact Factor (IF), S SCImago Journal Rank (SJR) a mentálního podílu autora (MP)

-      Přednášková činnost (podle významnosti)

 • Zahraniční přednášky (významné sjezdy)
 • Přednášky zahraniční
 • Přednášky celostátní významné
 • Přednášky celostátní
 • Přednášky regionální

-      Velikost souboru

 • 0-100               malý
 • 100-499            střední
 • >500                velký

-      Význam výzkumu

 • Mezinárodní
 • Celostátní
 • Pro FNP
 • Pouze pro pracoviště

 Na základě závěrečné zprávy a vyhodnocení výše uvedených kritérií je rozhodnuto o pokračování nebo ukončení výzkumného úkolu a přidělení prostředků pro následující výzkumné období. Rozhodujícím orgánem je vedení FN Plzeň.